Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας διασφαλίζει ότι οι κανόνες της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο και διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν οφέλη από την εσωτερική αγορά.Περίπου 17 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος – δύο φορές περισσότεροι από την περασμένη  δεκαετία.  Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα σημαντικό σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν διάφορες πτυχές της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας και απόσπασης εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη απαιτεί διαρθρωμένη συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και πόρους για κοινές δραστηριότητες, όπως διοργάνωση κοινών επιθεωρήσεων ή κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση διασυνοριακών υποθέσεων.

Για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, ο Πρόεδρος κ. Juncker ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) στη συνεδρίασή για το έτος 2017, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εφαρμόζονται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο.Στις 13 Ιουνίου 2019, το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών αποφάσισε ότι η ELA θα έχει την έδρα της στη Μπρατισλάβα (Σλοβακική Δημοκρατία).  Κατά τη φάση εκκίνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει την ELA στις εγκαταστάσεις της στις Βρυξέλλες μέχρι να είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις στη Μπρατισλάβα. Με την πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα (που θα επιτευχθεί έως το 2024), η ELA θα αριθμεί περίπου 140 μέλη προσωπικό, μερικοί από αυτούς θα αποσπώνται από τα κράτη μέλη και θα ενεργούν ως εθνικοί σύνδεσμοι.

 Η δομή διαχείρισης και διαχείρισης της ELA περιλαμβάνει:

Διοικητικό Συμβούλιο που θα παρέχει στρατηγικό προσανατολισμό και θα εποπτεύει τις δραστηριότητες της ELA.  Το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, δύο μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή, έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα διοριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερα μέλη, που εκπροσωπούν διακλαδικές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης (εκπροσωπώντας εξίσου τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών), εκπρόσωποι του Eurofound, εκπρόσωπος της EU-OSHA, εκπρόσωπος του Cedefop και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Συνάφεια με το στρατιωτικό προσωπικό

Συνήθως, τα στελέχη των ΕΔ εργάζονται στη χώρα τους.  Ακόμη και αν συμμετέχουν  σε αποστολές στο εξωτερικό (εντός ή εκτός της ΕΕ) ισχύουν ειδικοί κανονισμοί όσον αφορά τα συμβόλαιά τους και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις και θα υπάρξουν αρκετές περισσότερες στο μέλλον, όπου το στρατιωτικό προσωπικό ενδέχεται  να εργάζεται εκτός της χώρας προέλευσής του και να υπόκειται σε κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Για παράδειγμα:

  • Ένας υπήκοος της χώρας Α υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας Β και ζει στη χώρα Β αλλά θέλει να επιστρέψει στη χώρα Α ή αντίστροφα.
  • Ένας υπήκοος της χώρας Γ υπηρετεί σε στρατιωτική θέση σε διεθνή οργανισμό που εδρεύει στη χώρα Δ. Μετά την αποστολή του αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία στη χώρα Γ για να εργαστεί σε μη στρατιωτική θέση ή σε διεθνή οργανισμό.
  • Άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν μελλοντικά – για παράδειγμα, αν δημιουργηθεί μια πολυεθνική ευρωπαϊκή δύναμη στην οποία τα άτομα δεν αποσπώνται πλέον από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους, αλλά θα μπορούν να απευθυνθούν απευθείας και να συνάψουν σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ / το δίκαιο του κράτους μέλους όπου η δύναμη βασίζεται..

Σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά και σε πολλές άλλες, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.  Η ELA, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές εργασίας, έχει ως καθήκον να συντονίζει και να διευκολύνει την κατάσταση του εκάστοτε εργαζομένου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ELA εδώ.

Facebook