Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης που επικρατεί στους συναδέλφους μας για τους οποίους, ενώ έχουν τεθεί σε περιορισμό (καραντίνα), λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19, οι Διοικήσεις των Μονάδων προβαίνουν εσφαλμένα σε χρέωση κανονικών ή άλλων δικαιούμενων αδειών κατά σαφή παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Ειδικότερα, στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του σχετικού (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις) καθορίζεται ότι :

«Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. »

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές προεκτάσεις του παραπάνω θέματος αποστέλλοντας σαφείς οδηγίες προς τις Διοικήσεις των Μονάδων, για την ορθή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας καθόσον η διακριτική ευχέρεια που επιδεικνύεται, οδηγεί στην καταστρατήγηση της σχετικής νομοθεσίας, θέτει αυτή σε ανενεργεία, αλλά και προκαλεί αδικία και κατά συνέπεια ζημία για τα στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών

4. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook