Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας γνωρίζουμε ότι οι Μονιμοποιημένοι Εθελοντές Προελεύσεις ΟΠΥ – ΕΠΥ του Ν.Δ. 445/74, προσελήφθησαν με συγκεκριμένες ειδικότητες, κατά την ανάγκη της Υπηρεσίας, και είχαν καταληκτικό βαθμό αυτό του Ανθ/στη, και μονιμοποιήθηκαν με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/74, και σε συνδυασμό διατάξεων των άρθρων 1 και 69 του Ν. 3883/10.

2. Με το Ν. 4609/19, η βαθμολογική τους κατάσταση άλλαξε, και  προσδιορίστηκε ότι στα 30 Χρόνια Πραγματικής Υπηρεσίας, και εφόσον έχουν παραμείνει στον βαθμό του Ανθ/στη πέντε (5) χρόνια, να προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, και να έχουν καταληκτικό βαθμό αυτού του Υπολοχαγού.

3. Για τον λόγο ότι η Υπηρεσιακή κατάσταση των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών άλλαξε, και η είσοδος τους στο Σώμα των Μονίμων Αξιωματικών, επηρεάζει την ειδικότητα τους σύμφωνα με τον Σ.Κ.: 105-2/2019, και παρακαλούμε όπως εξεταστούν τα κάτωθι ερωτήματα:

α.  Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί εξ Εθελοντών, θα συνεχίσουν να φέρουν την ειδικότητα με την οποία προσελήφθησαν.

β. Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις, Διοικητικής Ευθύνης στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό της Χώρας, όπως προβλέπεται και για άλλους Μόνιμους Αξιωματικούς άλλης προελεύσεως.

γ.  Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί θα έχουν το δικαίωμα, εκπαίδευσης σε Σχολές του Εσωτερικού η Εξωτερικού, όπως προβλέπεται και για τους άλλους Μόνιμους Αξιωματικούς άλλης προελεύσεως.

δ. Η Μοριοδότηση τους θα είναι σύμφωνα, με τους κανονισμούς που προβλέπεται για τους Μόνιμους Αξιωματικούς.

ε. Θα γίνει αλλαγή της Μισθολογικής τους κατηγορίας, με την είσοδο τους στην κατηγορία Β, όπως οι συνάδερφοι από τον θεσμό των Εθελοντών.

             Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Κατόπιν των αναφερομένων, παρακαλούμε όπως εκδοθούν διευκρινιστικές οδηγίες, ώστε να μην προκύψει σύγχυση, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Στελεχών, και να ληφθεί υπ όψιν το γεγονός ότι οι Στρατιωτικοί Κανονισμοί, είναι κοινοί για όλο το Στράτευμα ανεξαρτήτου προελεύσεως.

5. Εισηγητές θέματος: Γραμματέας Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών: Ανθστής (ΥΓ) Τζανετόπουλος Παναγιώτης, τηλ. 69315806880 και Τομεάρχης Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών: Ανθστής (ΕΜ) Σπαράγγης Ιωάννης, τηλ. 6934016105.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook