Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της, αδυνατώντας να κατανοήσει τους λόγους της εξαίρεσης που υφίστανται συνάδελφοί μας (οδηγοί της ΜΜ) που υπηρετούν στην 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ). Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τη Διοίκηση της εν λόγω Μονάδας κρίνονται μη ικανοποιητικές και ζητούμε την παρέμβασή σας προς αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου. Συγκεκριμένα:

     α.Το ΓΕΑ, με το (β) σχετικό έγγραφο, ζήτησε από τις Μονάδες, την υποβολή καταστάσεων πάσης φύσεως προσωπικού το οποίο τυγχάνει δικαιούχο βάση των διαλαμβανομένων του Άρθρου 4 του (α) όμοιου και υπηρετεί σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, υπηρετεί ή εκτελεί υπηρεσία στις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Μονάδων, καθώς και τα μέλη πληρώματος στις Μοίρες που εμπλέκονται σε Αεροδιακομιδές, με σκοπό να εξετάσει την Υπαγωγή των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και λοιπών δομών υγείας του ΥΠΕΘΑ, μέχρι του βαθμού θεραπευτηρίου/αναρρωτηρίου, στους δικαιούχους της προαναφερθείσας πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

    β. Η Διοίκηση της 120 ΠΕΑ, επέλεξε να μη συμπεριλάβει στις ανωτέρω λίστες τους οδηγούς της Μοίρας Μεταφορών, παρότι εκτελούν Υπηρεσία Οδηγού Υγειονομικής Υπηρεσίας. Οι λόγοι της προαναφερθείσας πράξης αναλύονται στο (ε) σχετικό και σύμφωνα με τη Διοίκηση της 120 ΠΕΑ είναι:

  • Το συγκεκριμένο προσωπικό δεν εμπίπτει στις διατάξεις (α) έως (δ) ομοίων.
  • Το συγκεκριμένο προσωπικό δεν εμπίπτει στις διατάξεις παροχής βοηθήματος καθώς δεν διατέθηκε στους αναφερόμενους φορείς και στρατιωτικά νοσοκομεία του (γ) σχετικού.
  • Η υπηρεσία «Οδηγός ΥΥ» εκτελείται ως ετοιμότητα από το χώρο της ΜΜ και όχι της Υγειονομικής Υπηρεσίας και ότι η Διοίκηση αποφάσισε για την προστασία του εν λόγω προσωπικού, να μη το εμπλέξει σε διακομιδές υπόπτων κρουσμάτων του Covid-19, κατόπιν προφορικής εκδήλωσης ανησυχίας του.

2.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, κρίνει τις ανωτέρω εξηγήσεις ανεπαρκείς για τους εξής λόγους:

         α. Το ΓΕΑ

     (1)  Με το (β) σχετικό έγγραφό του, ζητά με σαφήνεια να συμπεριληφθεί στις ανωτέρω λίστες το προσωπικό που υπηρετεί ή εκτελεί υπηρεσία στις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Μονάδων, απόφαση που δεν εφαρμόζεται και

     (2)  Με το (δ) όμοιο ζητά να συμπεριληφθεί επιπλέον το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που μετακινήθηκε, αποσπάσθηκε ή διατέθηκε και υπηρετεί στις δομές Υγείας που εμπεριέχονται στα (α) και (γ) σχετικά.

       β. Η ένταξη ή μη του ανωτέρω προσωπικού στους δικαιούμενους της παροχής του (α) σχετικού, αποτελεί αντικείμενο εξέτασης του ΓΕΑ και όχι της Διοίκησης της 120 ΠΕΑ. Η συμπερίληψη των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Μονάδων στις αντίστοιχες δομές υγείας που αναφέρονται στο (γ) σχετικό αποτελεί τμήμα της ανωτέρω εξέτασης και επουδενί δεν εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε Διοικητή Μονάδας.

       γ. Η εκτέλεση της υπηρεσίας «Οδηγού ΥΥ» από χώρο διαφορετικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ουδόλως επηρεάζει το γεγονός ότι η υπηρεσία εκτελείται επ’ ωφελεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας και συνεπώς δεν δικαιολογεί την εξαίρεσή των συναδέλφων από τις ανωτέρω λίστες.

       δ. Η δήλωση περί εξαίρεσης των υπόψη οδηγών, από διακομιδές υπόπτων κρουσμάτων του Covid-19, αφενός στερείται τεκμηρίων αφού δεν συνοδεύεται από έγγραφη διαταγή της διοίκησης και αφετέρου δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας της υγείας αφού πολλοί φορείς της εν λόγω ασθένειας δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εκτιμά πως η συγκεκριμένη στάση της Διοίκησης της 120 ΠΕΑ αποτελεί προϊόν  λανθασμένης εκτίμησης των αναγραφομένων στη σχετική αλληλογραφία και ζητά την παρέμβασή σας προς αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται οι οδηγοί της ΜΜ της 120 ΠΕΑ, με τους αντίστοιχους συναδέλφους άλλων Μονάδων.

4. Εισηγητής θέματος: Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983515236.

5.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook