Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμε κ.κ. Αρχηγέ,

1. Με το (ε) σχετικό η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ μας ενημέρωσε ότι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής υπεύθυνης δήλωσης «Τόπου – Δήμου Προτίμησης» έτους 2020 για τα στελέχη του Σ.Ξ , που είναι σε εξέλιξη από 02 Σεπ έως 30 Σεπ 2019 μέσω της σελίδας του ΓΕΣ «www.army.gr», στο στάδιο που τα στελέχη καλούνται να επιλέξουν  Τόπο – Δήμο προτίμησης στο  Νομό Λέσβου η εφαρμογή εμφανίζει τους Δήμους: Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και Λήμνου με έδρα τη Μύρινα που συστάθηκαν με το (α) όμοιο άρθρο 1., ενώ, δεν εμφανίζει το νεοσυσταθέντα με το (δ) όμοιο παρ. 4 άρθρο 154 Δήμο Δυτικής Λέσβου.

2. Με το (δ) όμοιο στη νήσο Λέσβο δημιουργούνται δύο Δήμοι, ο Δήμος Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με έδρα τη Καλλονή

3. Στο Δήμο Δυτικής Λέσβου ανήκουν μεταξύ των άλλων οι δημοτικές ενότητες: Αγίας Παρασκευής, Καλλονής, Μανταμάδου, Πολιχνίτου που περιλαμβάνονται στη κατηγορία ΙΙ των Φρουρών για μοριοδότηση, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» του (β) σχετικού, λαμβάνοντας τέσσερα (4) μόρια για κάθε μήνα. Αντίθετα με τα στελέχη που υπηρετούν στο Δήμο Μυτιλήνης (Φρουρά κατηγορίας ΙΙΙ) που λαμβάνουν 2,5 μόρια για κάθε μήνα.

4. Συνεπώς αν κάποιο στέλεχος επιθυμεί να μετατεθεί σε μονάδα της νήσου Λέσβου Φρουράς κατηγορίας ΙΙ (Δήμος Δυτικής Λέσβου) δε μπορεί να το επιλέξει στην αναφερόμενη εφαρμογή.

5. Κατόπιν των παραπάνω, η ΠΟΜΕΝΣ προτείνει, να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες το δυνατό συντομότερο, ώστε:

α. Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής υπεύθυνης δήλωσης «Τόπου – Δήμου Προτίμησης» έτους 2020  μέσω της σελίδας  του ΓΕΣ «www.army.gr»  να προβλεφθεί ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στη νήσο Λέσβο.

   β. Να δοθεί παράταση δέκα (10) ημερών στην ηλεκτρονική υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης «Τόπου -Δήμου Προτίμησης» έτους 2020.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού: Τχης(ΠΖ) Γεώργιος Παπαθανασίου, τηλ. 6937023598

 

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook