Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., επαναφέρει το ζήτημα του σταδιοδρομικού καθεστώτος των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, κατόπιν της μεγάλης απήχησης που είχε κατά τη διαβούλευση του Ν.4609/2019 στον οποίο δε συμπεριλήφθηκε. Επίσης, πολλαπλασιάστηκαν οι διαμαρτυρίες των αποφοίτων ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν ή πρόκειται να ενταχθούν σε αυτές για σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι υφίστανται τις αδικίες του N.3883/2010, βαθμολογικές και κυρίως μισθολογικές.

2. Στη κατηγορία Ειδικής Κατάστασης εντάσσονται στελέχη σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του (δ) σχετικού, κατόπιν αποφάσεως των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών .

3. Ο Ν.3883/2010 εισήγαγε διακρίσεις ανά κατηγορία, βάσει της υφιστάμενης μετάπτωσης και της ημεροχρονολογίας εισόδου στην Ειδική Κατάσταση, δίχως έλλογο υπόβαθρο.

4. Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο στην ανωτέρω κατηγορία:

     α. Σταματά η σταδιοδρομική τους εξέλιξη στο βαθμό του Υπλγού  (και αντιστοίχων των άλλων κλάδων) για τους Ελαφράς Υπηρεσίας και Λγού (και αντιστοίχων των άλλων κλάδων) για τους Υπηρεσίας Γραφείου ή εάν  έχουν προαχθεί σε ανώτερους βαθμούς κατά περίπτωση σταματά  η εξέλιξή τους στο βαθμό που φέρουν και ακολουθούν τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, έχοντας απώλειες εισοδήματος. Αξκοί της ίδιας κατηγορίας, ίδιας ημερομηνίας κατάταξης στις Ε.Δ που εντάχθηκαν στην Ειδική Κατάσταση πριν την εφαρμογή του Ν.3883/2010  δηλαδή την 24-9-2010 ακολουθούν τη παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 σύμφωνα με την οποία, τα  στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31-12-2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας), διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του Ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης.

       β.  Κατά την εφαρμογή του Ν. 3883/2010 και συγκεκριμένα στο Άρθρου 23  παρ. ε, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΕΠ.ΟΠ, ΕΜΘ , Αξκοί  γυναίκες εξ΄ εθελοντριών του Ν.705/1977 και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ 445/1974 με αποτέλεσμα να μην θίγεται  κατ΄ ελάχιστο η βαθμολογική τους εξέλιξη.  Αντίθετα, μετά την εισαγωγή της διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ, τ. Α΄, 165/2.11.2017), το μεταβατικό στάδιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του  Ν. 3883/2010, περιέλαβε και όλους τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ, τ. Α`, 160/10-6-1974) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α` 279/28-9-1977) οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας οπότε και προάγονται σύμφωνα με τον Ν. 2439/1996 .

     γ.  Επήλθε λελογισμένος περιορισμός εξέλιξης των Αξκών από ΑΣΕΙ ο οποίος σε κάθε περίπτωση εξισορροπείται με την προαιρετική δυνατότητα φοίτησης του Αξκού στα σταδιοδρομικά σχολεία της  ΣΔΙΕΠ και ΣΠΣΞ, ΝΣΠ, ΑΣΠ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ 14 του Άρθρου 10 του Ν.4609/2019.

      δ. Συντελέστηκε πρόδηλα περιστολή βαθμολογικής εξέλιξης και πλήρης αποφυγή δυνατότητας επιλογής φοίτησης σε σταδιοδρομίκα σχολεία για ανατροπή της δυσμενούς εξελικτικής πορείας των Αξκών ΑΣΣΥ, επειδή η παρ. ε του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 περιορίζει την εξελιξή τους στο βαθμό του Υπλγού και αντιστοίχους των άλλων κλάδων για τους Ελαφράς Υπηρεσίας και Λγού και αντιστοίχους των άλλων κλάδων για τους Υπηρεσίας Γραφείου.

      ε. Επλήγη το εισόδημά τους καθώς τα μισθολογικά κλιμάκια είναι συνδεδεμένα με την βαθμολογική τους εξέλιξη.

     στ.  Συντελείται ανατροπή στην ιεραρχία του στρατεύματος, γιατί στελέχη που εντάχθηκαν στις Ειδικές Καταστάσεις (σε βαθμούς πολύ μικρότερους και πιθανόν χωρίς να φοιτήσουν στα σταδιοδρομικά   σχολεία), πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010, εξελίσσονται βαθμολογικά ομαλώς, χωρίς διοικητικούς περιορισμούς, με αποκορύφωμα νεότεροι Αξκόι στις ΕΔ, της ίδιας κατηγορίας ή άλλης κατηγορίας  να υπερπηδούν αρχαιότερους αξκούς που εντάχθηκαν στις  Ειδικές Καταστάσεις (σε βαθμούς μεγαλύτερους και πιθανόν έχουν  φοιτήσει  στα σταδιοδρομικά σχολεία), μετά την ισχύ του Ν. 3883/2010.

     ζ. Επίσης λόγω αυτής της κατάφωρης αδικίας, στελέχη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τα αποκρύπτουν φοβούμενοι ότι θα μεταπέσουν σε κάποια από τις Ειδικές Καταστάσεις, με τις παραπάνω επιπτώσεις, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό την υγεία τους αλλά και την προσωπική τους και οικογενειακή τους ισσοροπία.

5. Πρέπει να γίνει κατανοητό απ΄ όλα τα επίπεδα ιεραρχίας ότι η τυχαία εμφάνιση πάθησης ή ο τραυματισμός ενός στελέχους (που επί σειρά ετών έχει προσφέρει στην υπηρεσία) δεν πρέπει να επιφέρει την βαθμολογική, μισθολογική και κοινωνική άνιση μεταχείριση ως προς τους συναδελφους του, που δρα ως «ποινή» για αυτό που «έπαθε».

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε τη κατάργηση της παρ. ε του Άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 και επαναφορά της διαδικασίας των προαγωγών, των υπόψη στελεχών, στη πρότερη ισχύουσα κατάσταση. Η σταδιοδρομική τους εξέλιξη να είναι ίδια με των συναδέλφων της κατηγορίας τους που δεν ανήκουν σε Ειδικές Καταστάσεις, παραμένοντας νεότεροι όλων στον βαθμό τους.

7. Ευελπιστούμε, στην εξέταση του θέματος και στην ανάληψη εκ μέρους σας ενδεδειγμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών.

8. Χειριστές θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού Τχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598 e-mail:pomensdioikitika@gmail.com

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook