Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,  Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 : «12. Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4, στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω σωματεία, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία αυτών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων, στους οποίους διαβιβάζονται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ονομαστικές καταστάσεις των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, που ανήκουν σε αυτές. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των συνδρομών του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα δύο τρίτα (2/3) σε τραπεζικούς λογαριασμούς των οικείων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων» .

2. Η «Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 4/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, και εγγράφηκε στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12.6.2019 με αριθμό μητρώου 860.

3. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εν λόγω Ομοσπονδίας, σε αυτήν συμμετέχουν πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών ανά την Ελλάδα, τα καταστατικά των οποίων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.  Τα καταστατικά των εν λόγω Ενώσεων περιέχουν αντίστοιχες έως ταυτόσημες διατάξεις αναφορικά με την λειτουργία της εκάστοτε Ένωσης.

4. Μεταξύ των εν λόγω διατάξεων περιέχεται και το άρθρο 7 στο οποίο ορίζεται ότι:

                  «1. Πόροι του σωματείου είναι:

                  α. Μέρος της συνδρομής των μελών σε ποσοστό και με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Το ύψος του ποσού της συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών , στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά το παρόν σωματείο.

                  β. […………]

                 2. Η συνδρομή παρακρατείτε από τη μισθοδοσία εκάστου μέλους του σωματείου, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος) , με μέριμνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στην οποία συμμετέχει το παρόν σωματείο και προς την οποία υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των μελών του σωματείου».

5. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι η εν λόγω πρόβλεψη περιέχεται στο Καταστατικό των Ενώσεων Πειραιά, Ξάνθης, Καστοριάς, Έβρου, Ανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Δράμας, Δυτικού Τομέα Αττικής, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Κεντρικού Τομέα Αττικής, Κοζάνης, Νήσων Αττικής, Πιερίας, Βόρειου Τομέα Αττικής, Χανίων, Κάλυμνος, Καβάλας, Λήμνου, Κω, Λέσβου και Ημαθίας δηλαδή το σύνολο των ενώσεων.

6. Με την ανωτέρω διάταξη δηλαδή ορίζεται εκ του καταστατικού των εν λόγω σωματείων ότι η παρακράτηση των συνδρομών γίνεται με μέριμνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και όχι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Δηλαδή, υφίσταται συγκεκριμένη καταστατική διάταξη με την οποία ορίζονται τα όργανα παρακράτησης και η οποία (διάταξη), από όσο γνωρίζουμε, δεν φαίνεται να έχει τροποποιηθεί.

7. Ενόψει των ανωτέρω τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι νομικώς εφικτό και επιτρεπτό να διενεργούνται παρακρατήσεις κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο Καταστατικό των εν λόγω Ενώσεων. Το γεγονός ότι οι διοικήσεις των εν λόγω Ενώσεων έχουν επιλέξει να συστρατευθούν ενδεχομένως στην ανωτέρω νεοσυσταθείσα «Πανελλαδική» Ομοσπονδία, δεν συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού εκάστης Ένωσης, αφού δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις που προβλέπει ο νόμος για μια τέτοια διαδικασία (αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, έγκριση από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, δημοσίευση τροποποίησης κλπ). Συνακόλουθα, η διενεργούμενη παρακράτηση, με απόφαση και μέριμνα διαφορετικής Ομοσπονδίας από αυτήν που ορίζει το Καταστατικό της εκάστοτε Ένωσης, πάσχει νομικά.

8.  Οι ανωτέρω ανακολουθίες και νομικές πλημμέλειες θέτουν ευθέως και το ζήτημα της ευθύνης των Υπηρεσιών που είτε παρέλειψαν να ελέγξουν τα εν λόγω Καταστατικά είτε, ακόμη χειρότερα και παρά τον όποιο έλεγχο, παρέβλεψαν ή/και παρέκαμψαν τις ανωτέρω διατάξεις. Και τούτο διότι, εφόσον πρόκειται περί διατάξεων καταστατικού που έχουν δημοσιευθεί νομίμως και τηρούνται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, οι τρίτοι όπως εν προκειμένω οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν δύνανται να επικαλεστούν ότι τις αγνοούσαν. Αντιθέτως, σε περίπτωση παραβίασης αυτών, είναι προφανές ότι τελούν σε κακή πίστη, αφού η παράβαση της καταστατικής νομιμότητας γίνεται εν γνώσει και των Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

9. Θέτουμε τα ανωτέρω υπόψη σας και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.

10.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106598115-117,  e-mail: info@pomens.gr.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: