Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,\

1. Η ύπαρξη πλέον των 45 Τμημάτων Πληροφορικής και 100 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Πληροφορική Επιστήμη στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της Χώρας, καθώς και η πρόοδος της τεχνολογίας, αποδεικνύουν την ταχύτητα της ψηφιακής εποχής που τα τεχνολογικά της επιτεύγματα εμφανίζουν τέτοια δυναμική ικανή να προσπεράσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Επιπλέον, η ύπαρξη Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας στο ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Ε6), καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου Δόγματος των Ε.Δ., στηριζόμενο στον επιχειρησιακό χαρακτήρα της Πληροφορικής εξειδίκευσης.

2. Οι ομοιότητες των απαιτήσεων/προβλημάτων των Γενικών Επιτελείων απαιτούν συντονισμένες ενέργειες αντιμετώπισής τους και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

     α. Ο Στρατός Ξηράς τροφοδοτεί το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής (ΣΕΠ) με Αξκούς μέσω μετατάξεων, κατόχων Πτυχίων – Μεταπτυχιακών ΑΕΙ και αποφοίτων του σχολείου ΣΠΗΥ/ΓΕΣ, ενώ υπάρχει αντίστοιχη Ειδικότητα και στους αποφοίτους της ΣΜΥ.

     β. Η ΠΑ τροφοδότησε αρχικώς το ΣΕΠ της ΠΑ με μετάταξη Αξκων, κατόχων Πτυχίων – Μεταπτυχιακών ΑΕΙ και αποφοίτων του σχολείου ΣΠΗΥ/ΓΕΣ, ενώ συγκρότησε ειδικότητα Τεχνικών Πληροφορικής (ΤΠΛ) στην ΣΜΥΑ/ΣΤΥΑ.

     γ. Στην Π.Α οι Αξκοί Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (ΜΗ), προερχόμενοι από ΣΙ/ΣΜΑ, φέρουν από την αποφοίτησή τους την εξειδίκευση της Πληροφορικής. Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί αντιφάσεις μιας και μια ειδικότητα της Π.Α είναι ταυτόχρονα και εξειδίκευση μιας άλλη ειδικότητας.

     δ. Προς το παρόν στην ΠΑ, διατηρείται η δυνατότητα στους αποφοίτους ειδικότητας (ΜΗ) της ΣΙ/ΣΜΑ να καλύπτουν οργανικές θέσεις Πληροφορικής, αλλά η θεσμικά εννοούμενη κατοχή της Εξειδίκευσης Πληροφορικής από την αποφοίτησή τους, καθώς και η εν γένει ύπαρξη της Εξειδίκευσης Πληροφορικής, αδικεί τα στελέχη που επέλεξαν να μεταταχθούν στο ΣΕΠ, οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να καταλάβουν τις οργανικές θέσεις που αφορούν αμιγώς την Ειδικότητα της Πληροφορικής, ειδικά στις Διευθύνσεις Πληροφορικής στους μεγάλους Σχηματισμούς.

     ε. Τέλος, η ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη όμοιων Πληροφοριακών Συστημάτων και Λογισμικών, ξεχωριστά σε κάθε Σώμα (ΣΞ – ΠΑ –ΠΝ), δημιουργεί άστοχη και άσκοπη κατανάλωση ανθρωπίνων και υπολογιστικών πόρων, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα υποστήριξης και διασύνδεσης συστημάτων, και αύξηση του κόστους συντήρησης συστημάτων ιδίων σκοπών για κάθε ένα από αυτά.

3. Για τους παραπάνω λόγους, η προτεινόμενη λύση είναι η Διακλαδικότητα και η αλλαγή Δομής των ΕΔ. Αναλυτικότερα, προτείνονται τα κάτωθι:

     α. Σταθερή ετήσια τροφοδότηση του ΣΕΠ κάθε Σώματος με τη δημιουργία Τμήματος Πληροφορικής στην διακλαδική ΣΣΑΣ με πολλαπλά οφέλη όπως:

         (1) Απόκτηση αναγνωρισμένου Πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ από το ΑΠΘ, από τους μαθητές της Σχολής και «κοινής γλώσσας επικοινωνίας» ως συμμαθητές.

         (2) Διαμοιρασμός των αποφοίτων στα 3 Όπλα κατόπιν καθορισμού των αναγκών από το ΓΕΕΘΑ, (όπως γίνεται ήδη στην ΣΣΑΣ και ΣΑΝ).

         (3) Επίλυση του προβλήματος ύπαρξης Εξειδίκευσης Πληροφορικής στην ΠΑ, με την σταθερή τροφοδότηση Αξκών Έρευνας – Πληροφορικής στις ΕΔ και κατάληψη θέσεων Πληροφορικής στις Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΓΕ και Σχηματισμών, μόνο από Αξκους-Υπξκους του ΣΕΠ.

         (4) Ένταξη του ΣΕΠ στα Κοινά Σώματα, καθώς το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής είναι ίδιο σε κάθε Όπλο των ΕΔ, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την σπατάλη σε ανθρωποώρες και οικονομικό κόστος για την ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων ιδίου σκοπού. Π.χ. θα μπορούσε να υπάρχει μια ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή μισθοδοσίας στις ΕΔ, ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου για ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ, ένα ενιαίο Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού ΕΔ, ένα ενιαίο Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων – Δικτύων των ΕΔ, κ.ο.κ., και τα περιφερειακά Κέντρα και Γραφεία Πληροφορικής των μεγάλων Σχηματισμών και Μονάδων να λειτουργούν εκτελεστικά και επικουρικά των διακλαδικών κέντρων πληροφορικής των ΕΔ.

     β. Σταθερή παραγωγή Υπξκών Ειδικότητας Πληροφορικής από τις ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΜΥΑ. Η σταθερή και ετήσια τροφοδότηση του ΣΕΠ κάθε Σώματος ή ενός ενιαίου Κοινού ΣΕΠ των ΕΔ με τους αναγκαίους Υπξκούς της Ειδικότητας, θα επιτύχει την πλήρωση όλων των Μονάδων με εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του σύγχρονου παγκόσμιου ψηφιακού περιβάλλοντος.

     γ. Σύνταξη Διακλαδικής Διαταγής ΓΕΕΘΑ για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Μηχανικών (ΠΝ και ΠΑ), Διαβιβαστών (ΣΞ) και των Πληροφορικών στις ΕΔ, βασιζόμενη στο διεθνές καθορισμένο δικτυακό Open Systems Interconnection model (OSI model). Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες ενός στελέχους Έρευνας – Πληροφορικής ξεκινούν από το 4ο επίπεδο του μοντέλου OSI έως το 7ο.

     δ. Καθιέρωση σταθερής και υποχρεωτικής αποφοίτησης των στελεχών Έρευνας – Πληροφορικής από υποχρεωτικά Σχολεία Εσωτερικού Πληροφορικής και Πιστοποιήσεων από Ιδιωτικούς Φορείς (Microsoft, Oracle, Cisco, κλπ.) στα πρότυπα των Διευθύνσεων των Όπλων – Σωμάτων και Ιδιωτικών Φορέων αντίστοιχα.

     ε. Τροποποίηση του Ν.3883/2010 για την δημιουργία ΣΕΠ στο ΠΝ, με ταυτόχρονη διοικητική και βαθμολογική αναβάθμιση του ΣΕΠ σε ΠΝ και ΠΑ.

    στ. Τροποποιήσεις των Π.Ο.Υ. των ΓΕ για την κατά προτεραιότητα κάλυψη των οργανικών θέσεων Πληροφορικής (Διευθύνσεων, Κέντρων και Γραφείων Πληροφορικής) από τα στελέχη της Ειδικότητας Έρευνας – Πληροφορικής.

     ζ. Διοικητική αναβάθμιση των μεγάλων Μονάδων – Κέντρων του ΣΕΠ σε κάθε Όπλο, ως ανεξάρτητες Διοικήσεις επιπέδου Συγκροτήματος, με την απόδοση θυρεού. Επί παραδείγματι, σύμφωνα με το μοντέλο του ΓΕΣ/ΚΕΠΥΕΣ θα μπορεί να υπάρξει το Κέντρο Μηχανογράφησης του ΓΕΑ και του ΑΤΑ στην ΠΑ.

η. Καθιέρωση ενιαίου εμβλήματος Ειδικότητας Έρευνας – Πληροφορικής, στα πρότυπα του ήδη υπάρχοντος στον ΣΞ. (Πρόκειται για ηθικό θέμα που απασχολεί τα στελέχη της ΠΑ και του ΠΝ.)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Η Πληροφορική είναι μια ολοκληρωμένη, αυτόνομη επιστήμη που έρχεται να διερευνήσει με συστηματικό τρόπο και να δώσει λύσεις στα θέματα που αφορούν την αποδοτική διαχείριση πληροφοριών και την αξιοποίηση τους για οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

5. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, θεωρούμε χρέος μας την στήριξη κάθε προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ε.Δ. ειδικά όταν αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της επιχειρησιακής τους απόδοσης. Πιστεύοντας ακράδαντα πως οι παραπάνω προτάσεις συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε τη δημιουργία επιτροπής με τη συμμετοχή στελεχών της Ομοσπονδίας προς περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγησή των προτάσεων αυτών.      

6. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983 515236

7. Χειριστές θέματος :

Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπαθανασίου, τηλ. 6937023598, (e-mail: ) pomensdioikitika@gmail.com

Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377, (e-mail:) pomens.merimna.prosopikou@gmail.com

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook