ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

       Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

                   Πλήθος ερωτημάτων γεννά η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.950/107/57771/Σ.17187/4.9.2020 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με την οποία η μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (M.T.Σ.), Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) καθορίζεται πλέον στο ποσό των 4.000€ (!) και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2020. Υπενθυμίζουμε ότι με το προγενέστερο καθεστώς, η αποζημίωση αυτή ανερχόταν στο ποσό των 1.650€, δηλαδή προκύπτει ευθέως ο υπερδιπλασιασμός της.

                 Και ναι μεν, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους το ποσό της αποζημίωσης αυτής μειώνεται κατά το ποσό των ακαθάριστων συντάξεων, κύριων και επικουρικών, καθώς και των μερισμάτων που λαμβάνουν, πλην όμως ο περιορισμός αυτός τίθεται υπό προϋποθέσεις. Αντιθέτως, συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη ότι η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται πέραν της αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

                  Είναι απαραίτητο να εξηγήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για ποιο λόγο κρίθηκε σκόπιμος, στην παρούσα περίοδο, ο υπερδιπλασιασμός της αποζημίωσης των Προέδρων των Μετοχικών Ταμείων.

                   Είναι απαραίτητο να υπολογίσουν και να δώσουν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ ποιο είναι το ακριβές ποσό με το οποίο επιβαρύνονται πλέον ετησίως οι προϋπολογισμοί του εκάστοτε Μετοχικού Ταμείου, σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς.

                   Όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή των δύο ΚΥΑ (του 2018 και του 2020), με το προηγούμενο καθεστώς η δαπάνη για το ΜΤΑ είχε προϋπολογισθεί σε 19.760€ ετησίως, ενώ με το νέο καθεστώς η ίδια δαπάνη προϋπολογίζεται σε ποσό 42.954,30€ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι το 2022. Αν το αντιλαμβανόμαστε σωστά, η ετήσια επιβάρυνση των Ταμείων υπερδιπλασιάζεται και αυτή.

                    Είναι πρωτίστως αναγκαίο να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο των πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων και οι τοποθετήσεις των επιμέρους μελών τους πάνω στην εν λόγω πρόταση, καθώς και οι τυχόν γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων των Ταμείων. Διότι οι αποφάσεις αυτές, εκτός από την υπογραφή των συναρμόδιων Υπουργών, φέρουν και τις υπογραφές όσων πρότειναν ή όσων συντάχθηκαν με τις εν λόγω προκλητικές αυξήσεις.

                    Πάγια θέση της ΠΟΜΕΝΣ είναι ότι η διαχείριση των χρημάτων των Μετοχικών Ταμείων πρέπει να γίνεται κατά απόλυτα διαφανή τρόπο, προς το συμφέρον των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των μετόχων και των μερισματούχων.

                     Η Διοίκησή τους οφείλει να παρέχει εχέγγυα χρηστής διοίκησης και να λογοδοτεί όχι τόσο ή όχι μόνο στην Ηγεσία του Υπουργείου, αλλά πρωτίστως σε εκείνους των οποίων τα χρήματα διαχειρίζεται.

                     Η επί σειρά ετών απουσία οποιουδήποτε εκπροσώπου των άμεσα ενδιαφερομένων στα Διοικητικά Συμβούλια, παρά μάλιστα τις ρητές προβλέψεις του νόμου, δεν συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

                     Θα ήταν ενδιαφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα τα βιογραφικά όσων διετέλεσαν και διατελούν Πρόεδροι των Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι στρατιωτικοί.

                     Είναι καιρός επιτέλους να αποκτήσουν τα Μετοχικά Ταμεία διοικήσεις που θα εκλέγονται και θα ελέγχονται από τους μετόχους και τους μερισματούχους.

                     Εάν μάλιστα κριθεί αναγκαίο, ίσως θα έπρεπε, μακριά από αγκυλώσεις και δογματισμούς, να εξετασθεί η δυνατότητα να προβλεφθεί θέση Γενικού Διευθυντή, με εξειδικευμένη γνώση οικονομικών και εμπειρία διοίκησης σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας των Μετοχικών Ταμείων.

                     Για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, η ΠΟΜΕΝΣ με εξώδικο ζήτησε όλα τα ανωτέρω στοιχεία ώστε να τα αξιολογήσει και να προβάλει τεκμηριωμένες θέσεις για την ορθή λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων μας και των υπό αυτών Ειδικών Λογαριασμών.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook