Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), την αγωνία και τον προβληματισμό που επικρατεί, για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει στην κατάργηση της δυνατότητας Μετεγγραφής των σπουδαστών σε αντίστοιχη Πανεπιστημιακή Σχολή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με τον/την αδελφό/ή τους, που φοιτά σε Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ., Α.Σ.Σ.Υ.

2. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 21 του (α) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του (β) όμοιου, στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 προστέθηκε εδάφιο ως εξής:

      «Αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της παρούσας».

3. Σύμφωνα δε με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, εκδόθηκε σχετική Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, συμπεριλαμβάνοντας την σχετική πρόβλεψη για τις μετεγγραφές. Ωστόσο σύμφωνα με το (γ) σχετικό, και τις μετέπειτα υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιους μετεγγραφών, οι φοιτητές που έχουν αδέλφια σε Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ., Α.Σ.Σ.Υ., χάνουν εκ νέου το δικαίωμα της μετεγγραφής.

4. Η ευεργετική διάταξη του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019) ίσχυσε μόνο για το έτος 2019, καθώς με το νέο Νόμο, που αναμόρφωσε το καθεστώς των μετεγγραφών φοιτητών, το εν λόγω άρθρο, παρά την ευθεία υπαγωγή του σε συνταγματική αρχή, καταργήθηκε, χωρίς ωστόσο αυτό να εκφράζεται ρητώς στις καταργούμενες διατάξεις του Νόμου 4692/2020. (Στην παράγραφο 1 του άρθρου 129 αναγράφεται κατάργηση των άρθρων 21 και 22 του Νόμου 4332/2015 (Α΄76), χωρίς αναφορά στις τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Νόμο 4609/2019).

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

5. Η κατάργησή της διάταξης που προστάτευε τις οικογένειες των μαθητών Α.Σ.Ε.Ι, Α.Σ.Σ.Υ., έγινε χωρίς κάποια αναφορά σε κανέναν δικαιολογητικό λόγο, πόσων μάλλον σε κάποιον λόγο που να υπερβαίνει την πρόσφατα αναγνωρισμένη αναγκαιότητα εφαρμογής ισότιμης μεταχείρισης.

6. Για τους παραπάνω λόγους και για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό προγραμματισμό, θα επιφέρουν σύγχυση αλλά και απογοήτευση στις οικογένειες με  πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές αδέλφια σπουδαστών, Ανώτατων και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών -ΠΟΜΕΝΣ, προτείνει όπως το άρθρο 75 του Νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), τροποποιηθεί και προστεθεί σε αυτό παράγραφος 5 με την φράση:

     «Πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Κατά τα λοιπά να εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Ειδικά για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές αδέλφια σπουδαστών Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ, Α.Σ.Σ.Υ. που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α, ισχύουν αναδρομικά οι διατάξεις της παρούσας».

7. Εισηγητής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλέφ. 6936158679.

8. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook