Οδηγίες νομικού συμβούλου Ομοσπονδίας για διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης
Σε συνέχεια της από 26.3.2019 ενημέρωσης και της από 26.3.2019 προσφοράς μας, αναφορικά με τη διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης Άρθρο.127 Ν.4472/2017 και, επικουρικά, του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:Ενόψει της εγκυκλίου οικ.2/52259/ΔΕΠ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων προσμετρήθηκε για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς εκάστου στελέχους,θεωρούμε ότι για την πληρότητα των δικογράφων θα πρέπει να προσκομισθούν, πέραν των στοιχείων για τα οποία έχετε ενημερωθεί και τα κάτωθι στοιχεία για κάθε στέλεχος
Μηνιαίο ενημερωτικό μισθοδοσίας εντός του έτους 2017 (ήτοι με το παλιό μισθολόγιο όπως εφαρμοζόταν με τον Ν. 4307/2014) ώστε να προκύπτει αν το στέλεχος λάμβανε το εν λόγω επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων πριν την εφαρμογή του 4472/2017. Ενδεικτικά, ενημερωτικό μισθοδοσίας του μηνός Οκτωβρίου 2017.
Μηνιαίο ενημερωτικό μισθοδοσίας εντός του έτους 2018 (ήτοι με το νέο μισθολόγιο όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4472/2017) ώστε να προκύπτει το ύψος της προσωπικής διαφοράς κατόπιν της εφαρμογής του 4472/2017. Ενδεικτικά, ενημερωτικό μισθοδοσίας του μηνός Οκτωβρίου 2018.
Ενόψει των ανωτέρω, το σύνολο των δικαιολογητικών διαμορφώνεται ως ακολούθως
1. στοιχεία ενάγοντος,
2. εξουσιοδότηση, με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής
3. σύμβαση εντολής εις διπλούν
4. αναλυτική βεβαίωση της Υπηρεσίας αναφορικά με τις ημέρες και ώρες νυχτερινής απασχόλησης ανά μήνα για την περίοδο 1.1.2017 έως 31.12.2018.
5. μηνιαίο ενημερωτικό μισθοδοσίας εντός του έτους 2017 (π.χ. Οκτώβριος 2017)
6. μηνιαίο ενημερωτικό μισθοδοσίας εντός του έτους 2018 (π.χ. Οκτώβριος 2018).
Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποστέλλονται στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις, οι οποίες θα τα προωθούν στο γραφείο μας τμηματικά, εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός για την άσκηση αγωγής (π.χ.50, 100, 150 άτομα κλπ). Για την καταγραφή των στοιχείων των εναγόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατάλογοι (λίστες) excel που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και άδειας, με την επισήμανση όσων συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διεκδίκηση (π.χ. με κίτρινο χρώμα στις ήδη υφιστάμενες λίστες, ή με προσθήκη στήλης για τη συμμετοχή στη διεκδίκηση αυτή).
Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος, για όσους συμμετείχαν στη διεκδίκηση των δώρων, ανέρχεται σε 10€ ανά άτομο.
Για όσους δεν έχουν συμμετάσχει στην προηγούμενη διεκδίκηση, το κόστος ανέρχεται σε 30€ ανά άτομο.
Η αποστολή των στοιχείων προς το γραφείο μας μπορεί να ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2019.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, ενημέρωση, συζήτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook