Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κα Γενική Γραμματέα, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επανέρχεται στο θέμα της συνυπηρέτησης στελεχών των Ε.Δ. με συζύγους Εκπαιδευτικούς, διότι είναι προφανές ότι η έγγραφη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, με το (δ) σχετικό, δεν είναι ούτε ικανοποιητική  ούτε σύννομη. Δεν απαντώνται βασικά ερωτήματα που τέθηκαν  με το (γ) σχετικό έγγραφο μας, παρά μόνο γίνεται αναφορά στη δυσχέρεια εφαρμογής του νόμου από μέρους της προαναφερόμενης Διεύθυνσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2. Αρχικά σε ότι αφορά την υποχρέωση υπηρέτησης (όχι ενδεχόμενης, αλλά πραγματικής) της θερινής υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  η απάντηση αντίκειται ρητά στα προβλεπόμενα του άρθρου  21Α του ν.2946/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018, ήτοι :

     «…. αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή …»  και προκαλεί μια σειρά προβλημάτων, καθώς  ο εκπαιδευτικός καλείται κατά παράβαση του παραπάνω νόμου να διανύσει σε πλείστες περιπτώσεις  πολλά χιλιόμετρα, ακόμη και στη νησιωτική Ελλάδα για την εκτέλεση της θερινής του υπηρεσίας. Το γεγονός  αυτό συνεπάγεται ότι δε μπορεί να επιτύχει αυτή την υπηρέτηση εντός μιας ημέρας, άρα πέραν των δυσθεώρητων εξόδων μεταφοράς πρέπει να επωμιστεί και έξοδα διαμονής.

3. Στο σκέλος της απάντησης σας που αφορά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών – συζύγων στρατιωτικών – αποκλειστικά εντός ακτίνας 20 χλμ από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο σύζυγός τους, η απάντηση και πάλι δεν είναι σύννομη. Ο ίδιος νόμος προβλέπει:

       α. Αφενός την απόσπαση του εκπαιδευτικού

«… κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους..».

      β. Αφετέρου σε κανένα έγγραφο της Ομοσπονδίας μας δε ζητήθηκε ποτέ οι εκπαιδευτικοί – σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων να προταχθούν κατά τη σειρά τοποθετήσεων  των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά  ή να προηγηθούν οποιασδήποτε κατηγορίας εκπαιδευτικών ή να συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση των κατά τόπους ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ.

Αντιθέτως μάλιστα, ελλείψει λειτουργικού κενού στην εκάστοτε ειδικότητα του εκπαιδευτικού, ο τελευταίος δύναται να τοποθετηθεί για Γραμματειακή Υποστήριξη και για β΄ και  γ΄ ανάθεση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή στο ολοήμερο πρόγραμμα και στην ευέλικτη ζώνη στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή ακόμη και να συμπληρώσει ωράριο και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Όλα αυτά καταδεικνύουν την απρόσκοπτη  δυνατότητα τοποθέτησης των εν λόγω συζύγων εντός των 20 χλμ που προβλέπονται από το νόμο. 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κα Γενική Γραμματέα, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων,

4. Οι εκπαιδευτικοί – σύζυγοι στρατιωτικών αποτελούν ιδιάζουσα κατηγορία υπαλλήλων και αυτό πρέπει να καταστεί πλήρως σαφές, καθώς ανά πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα καλούνται να αλλάζουν τον τόπο κατοικίας τους χωρίς αυτό να αποτελεί επιλογή τους. Οι διατάξεις ισχύουν μόνο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και όχι αυτούς που βρίσκονται στον τόπο οργανικής θέσης τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πέραν των συχνών μετακομίσεων καλούνται να επωμιστούν πολλές φορές μόνοι τις οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς οι στρατιωτικοί εκτελούν 24ωρες και πλέον υπηρεσίες, πολυήμερες ασκήσεις, βραδινές εφόδους, αντιπροσωπείες κλπ,  αφήνοντας την οικογένειά τους πρακτικά μόνη και μακριά από το οικείο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον,  που θα μπορούσε να παρέχει τυχόν βοήθεια. 

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., ζητά την άμεση παρέμβασή σας και αιτείται τον ορισμό άμεσης συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να κατατεθούν αναλυτικά οι προτάσεις μας για τον τρόπο πλήρους και ορθής εφαρμογής, της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 21Α του ν. ν.2946/2001 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook