Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., αναδεικνύει κατόπιν της (β) σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), το θέμα που έχει ανακύψει από την (α) όμοια Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα ως προς τον αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο ορίζονται από αυτήν, τα ενήλικα άτομα τα οποία θα χαρακτηρίζονται ως  Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),

2.   Συγκεκριμένα, προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε πως στην ανωτέρω ΥΑ, ως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ορίζονται τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία.

3.   Σύμφωνα όμως με το Νόμο 4488/2017, https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4488-2017/arthro-60-nomos-4488-2017-orismoi

«Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.»

4.   Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι η ένταξη στον ορισμό ΑμεΑ της ΥΑ, συμπληρωματικά και της ανικανότητας εκτέλεσης βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασίας, ως σωρρευτικής απαραίτητης προϋπόθεσης προκειμένου να τύχουν των ευεργετημάτων της εν λόγω ΥΑ, αποτελεί αυθαίρετη προσθήκη που δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία, και στερεί σειρά ευεργετικών διατάξεων των συναδέλφων μας που κατέχουν αυτό το δικαίωμα τόσο εν τοις πράγμασι όσο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άλλωστε με την έως πρόσφατα ισχύουσα αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, η οποία βρισκόταν σε αρμονία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, αναγνωριζόταν ότι ΑμεΑ είναι τα άτομα που εν γένει «δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης», χωρίς να απαιτείται ως πρόσθετη προϋπόθεση, η πλήρης ανικανότητα προς εργασία. Η εργασία των ΑμεΑ άλλωστε αποτελεί τίτλο τιμής στον καθημερινό αγώνα που βιώνουν και σε καμία περίπτωση δεν τους στερεί την ένταξή τους στην κατηγορία ΑμεΑ.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

5.   Εκτιμώντας ότι η ανωτέρω αναγραφή επί την σχετική ΥΑ αποτελεί προϊόν εκ παραδρομής ενέργειας καλούμε την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να προβεί σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με το πνεύμα έκδοσής της που είναι η παροχή Ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που επιφορτίζονται με την επιμέλεια ΑμεΑ.

6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Ανχης (EM)

 

Facebook