Σταδιοδρομική εξέλιξη Ε.Μ.Θ. πτυχιούχων ΑΕΙ και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ε.Μ.Θ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας, αφού εξέτασε ενδελεχώς τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική αλλά και ασφαλιστική κατάσταση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του (α) σχετικού, προτείνει σχέδιο με το οποίο αναγνωρίζεται η συνεισφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις εκείνων των Ε.Μ.Θ. οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ζητά επιπροσθέτως ένταξη των Αξιωματικών Ε.Μ.Θ. σε ιδιαίτερη μισθολογική κατηγορία, μιας και τέτοια πρόβλεψη δεν ενσωματώθηκε εξ αρχής στο (γ) όμοιο.

2. Επιδιώκει την νομοθετική τροποποίηση του (β) σχετικού με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» που συνοδεύει το εν λόγω έγγραφο, παραθέτει δε σε αδρές γραμμές τα κύρια σημεία αφορούντα το προσωπικό κατηγορίας Ε.Μ.Θ.:

            α. Εκείνα τα στελέχη Ε.Μ.Θ. τα οποία είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., και τα οποία αναμφισβήτητα με το μορφωτικό τους επίπεδο ενισχύουν σε πλείστες θέσεις τις Ένοπλες Δυνάμεις (μεγιστοποιώντας το δίχως άλλο τα οφέλη για αυτές), είναι ηθικά θεμιτό στα πλαίσια της επιβράβευσης και ενθάρρυνσης της αριστείας να υπάρξει πρόβλεψη τίμησης αυτών με την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντίστοιχων.

            β.  Με το (δ) όμοιο προβλέφθηκε η απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς  προέλευσης Ε.Μ.Θ.. Δεν προβλέφθηκε όμως και η ιδιαίτερη ένταξη τους σε Μισθολογικό Κλιμάκιο σύμφωνα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας που έχουν υπηρετήσει, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί η άδικη πρόβλεψη μισθοδότησής τους και στον εφεξής χρόνο ως να είναι Ανθυπασπιστές. Καλείται λοιπόν η Πολιτεία, είτε να προβλέψει νέο Μισθολογικό Κλιμάκιο για την εν λόγω κατηγορία Αξιωματικών είτε να τους εντάξει κατά αντιστοιχία στο υφιστάμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο κατηγορίας Β.

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3.  Η Ομοσπονδία μας καλεί την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν  οι προτεινόμενες λύσεις που τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αποκαθιστούν εξόφθαλμες μισθολογικές αδικίες σε βάρος των στελεχών κατηγορίας Ε.Μ.Θ. αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά τους αυτούς που αριστεύουν.

4. Εισηγητές θέματος: Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Λέντζιος ΠΝ, τηλ. 6958 471300.                       Γραμματέας θεμάτων Ε.Μ.Θ.: Αρχισμηνίας Άρης Κασιδόπουλος τηλ. 6931093625.

5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Αποκατάσταση σταδιοδρομικής εξέλιξης αποφοίτων εξ ΑΣΣΥ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας, αφού εξέτασε ενδελεχώς τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των υπαγόμενων αποφοίτων ΑΣΣΥ στα (α) & (γ) σχετικά, καλείται να προτείνει και εν τέλει καταθέτει ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης των αδικιών που συντελέστηκαν ποικιλοτρόπως σε βάρος τους κατά την τελευταία δεκαετία .

2. Θέτει κατ’ αρχήν υπόψη σας τα εξής:

            α. Η θέση σε ισχύ του μνημονιακού (β) ομοίου (Νέο Συνταξιοδοτικό του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις) επέφερε δραματικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, αφενός εισήγαγε την διάκριση ανάμεσα στην Βασική και την Αναλογική Σύνταξη, αφετέρου επέκτεινε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης σε 40 έτη, για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01.01.2015 και έπειτα.

            β. Το (γ) σχετικό, κατ’ εφαρμογή των αρχών του (β) ομοίου, προέβλεψε μια μεταβατική περίοδο εξακολούθησης εφαρμογής του μέχρι τότε ισχύοντος (α) σχετικού, για την σταδιοδρομία μέρους του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία εν τέλει θα εξαντλούνταν την 31.12.1990. Εφεξής προβλεπόταν η απαίτηση σαράντα (40) ετών ασφάλισης [σχέδιο για πραγματική υπηρεσία τριανταπέντε (35) ετών και για μάχιμη πενταετία], -με εξαίρεση την παροχή bonus (ως δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου) για τους καταταγέντες μέχρι και την 31.12.1995-, ενώ εισήχθη και τέθηκε διάφορη σταδιοδρομική εξέλιξη για τους εισαχθέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις από 01.01.1991 και έπειτα, η οποία προέβλεπε για την εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ αύξηση στους χρόνους παραμονής αυτών σε συγκεκριμένους βαθμούς, ενώ περιόριζε τον καταληκτικό τους βαθμό κατά ένα (1), παρά την επέκταση των χρόνων ασφάλισης κατά πέντε (5).

            γ. Η παραπάνω νομοθετική μέριμνα είναι ατελής, καθώς παρουσιάζει κενό χρόνου ασφάλισης δύο (2) έως τρία (3) έτη, αφού οι καταληκτικοί βαθμοί των εξ ΑΣΣΥ Αξιωματικών περιορίζουν τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας αυτών στα τριάντα επτά (37) έτη για τους απλούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και στα τριάντα οκτώ (38) έτη για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι., υποχρεώνοντας αμφότερους να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επιπρόσθετα, προκαλείται κατάφωρα άνιση αντιμετώπιση στην σταδιοδρομική εξέλιξη των εξ ΑΣΣΥ Αξιωματικών υπαγωγής (γ) σχετικού σε σχέση με τους αποφοίτους των ίδιων σχολών υπαχθέντες όμως στο (α) όμοιο, παρά και την όψιμη αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα Ιδρύματα ΑΣΣΥ, με την παράλληλη επέκταση του χρόνου φοίτησης σε αυτά σε συνολικά τρία (3) έτη με το (ε) σχετικό

            δ. Με το (στ) όμοιο προβλέφθηκε ως προς την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Β (ΑΣΣΥ), η απόδοση του 1ου Μισθολογικού Κλιμακίου στους υπηρετούντες Αξιωματικούς από το 36ο έτος υπηρεσίας αυτών και ύστερα. Ρύθμιση αλυσιτελής, αφού με τις προβλέψεις του (α) σχετικού οι υπαχθέντες στον εν λόγω νόμου θα έχουν πέραν του έτους ήδη αποστρατευτεί.

3. Προτείνει την νομοθετική υλοποίηση του εκτενούς «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» που συνοδεύει το εν λόγω έγγραφο, παραθέτει δε σε αδρές γραμμές τα κύρια σημεία του:

            α. Στα πλαίσια εξορθολογισμού και αποκατάστασης της άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε αποφοίτους ΑΣΣΥ (εξαιτίας αυτής της υπαγωγής τους σε διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς ανάλογα με τον χρόνο κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις), εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες επεκτείνουν την δυνατότητα πραγματικής υπηρέτησης σαράντα (40) ετών, επανακαθορίζουν τους χρόνους παραμονής σε συγκεκριμένους βαθμούς και επαναφέρουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχων με την λήξη της σταδιοδρομίας αυτών

            β. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., και οι οποίοι αναμφισβήτητα με το μορφωτικό τους επίπεδο ενισχύουν σε πλείστες θέσεις τις Ένοπλες Δυνάμεις (μεγιστοποιώντας το δίχως άλλο τα οφέλη για αυτές), είναι  ηθικά θεμιτό στα πλαίσια της επιβράβευσης και ενθάρρυνσης της αριστείας αλλά και του σεβασμού των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης που απορρέει από το Ελληνικό Σύνταγμα, να υπάρξει πρόβλεψη αποκατάστασης αλλά και εξομοίωσης τους με τους Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς πτυχιούχους ΑΕΙ, οι οποίοι ομοίως ξεκινούν την καριέρα τους ως Υπαξιωματικοί, ορίστηκε δε για τους τελευταίους με το (ε) σχετικό διακριτή βαθμολογική εξέλιξη με την απόδοση του καταληκτικού βαθμού του Ταξιάρχου.

            γ. Παροχή δυνατότητας οικειοθελούς εξόδου από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας, με την παράλληλη πρόβλεψη δυνατότητας εξαγοράς του υπόλοιπου χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

            δ. Τίθενται οι αναγκαίες ρυθμίσεις στην μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Β (ΑΣΣΥ) και ειδικότερα αυτήν που αφορά τους βαθμούς του Συνταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη, ώστε να προβλεφθεί η ορθή απόδοση του 1ου Μισθολογικού Κλιμακίου στους υπηρετούντες ως άνω Αξιωματικούς από το 34ο έτος υπηρεσίας τους και ύστερα.

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Η Ομοσπονδία μας καλεί την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις που τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αποκαθιστούν εξόφθαλμες αδικίες και επαναφέρουν σταδιακά τις αξίες της Αριστείας και της Δικαιοσύνης για το προσωπικό των αποφοίτων ΑΣΣΥ, το οποίο επλήγει σε ένταση όσο καμία άλλη κατηγορία στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά τους μνημονιακούς χρόνους.

5. Εισηγητές θέματος:

        Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Λέντζιος ΠΝ, τηλ. 6958 471300.

         Τομεάρχης Παραγωγικών Σχολών: Επισμηναγός (ΤΜΑ) Ανέστης Πιπικάκης,  τηλ. 6983500390.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 3883/2010     1.  Η υποπ. ε της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:

«ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό για αυτούς που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Αυτοί  που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ κρίνονται με την συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων ή σαράντα (40) ετών από την κατάταξη τους στις αντίστοιχες ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου β του άρθρου 31.»

2. Η υποπ. γ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:

           «γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.»

3. Η υποπ. δ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:

«δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό

4.  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 εισάγεται νέα υποπ. στ. ως εξής:

«στ. Για την προαγωγή των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων ή σαράντα (40) ετών από την κατάταξη τους στις αντίστοιχες ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου β του άρθρου 31.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3883/20101.    Στην υποπ. δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.3883/10 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ομοίως η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για Συνταγματάρχες και αντίστοιχους εξ Α.Σ.Σ.Υ. αποφοίτους Α.Ε.Ι., οι οποίοι  δύναται κατ’ εξαίρεση να προαχθούν στον βαθμό του Ταξίαρχου και αντιστοίχων, Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχους εξ ΑΣΣΥ απόφοιτους που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή σαράντα (40) έτη από την κατάταξη τους στις αντίστοιχες ΑΣΣΥ, οι οποίοι  δύναται κατ’ εξαίρεση να προαχθούν στον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3883/2010       1.  Η περ. β της υποπ. 3 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διαγράφεται. Η περ. γ της υποπ. 3 αναριθμείται σε β.2.    Η περ. β της υποπ. 2 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 τροποποιείται ως έξης:

«(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους Υγειονομικού και αποφοίτους ΑΣΣΥ κατόχων πτυχίου ΑΕΙ

3.  Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:                    «(6) Λοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».     4. Η υποπ. 5 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διαγράφεται. Οι υποπ. 6 και 7 αναριθμούνται σε 5 και 6.  Προστίθεται υποπ. 7 στην παρ. β ως εξής:

         «(7) Υποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»5.    Η υποπ. 4 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:

«(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους Νοσηλευτικής και Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ

6. Η υποπ. 5 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διαγράφεται. Οι υποπ. 6 και 7 αναριθμούνται σε 5 και 6.  Προστίθεται υποπ. 7 στην παρ. γ ως εξής:

         «(7) Σμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»      7. Η υποπ. 4 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:

«(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής, Έρευνας Πληροφορικής και Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.»

Άρθρο 4

1.    «Οργανικές θέσεις ανωτάτων αξιωματικών Σώματος Μονίμων Υπαξιωματικών απόφοιτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων»

         «Στο Σώμα των Αξιωματικών προερχόμενων από Μόνιμους Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ των ΕΔ συνιστάται μια (1) οργανική  θέση βαθμού Ταξιάρχου για κάθε Όπλο.»

2.  «Αξιωματικοί που συμπληρώνουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών, δύνανται να εξέρχονται των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό που φέρουν και με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα υπό την προϋπόθεση εξαγοράς του ελάχιστου υπολειπόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για την συμπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.».

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 4472/2017       1.  Η υποπ. Α της παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν.4472/2017  τροποποιείται ως εξής:            «Α. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα τέσσερα (34) έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.»        2.  Η υποπ. Β  της παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν.4472/2017  τροποποιείται ως εξής:            «Β. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι επτά (27) έτη στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) στο 4ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (34) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.»Άρθρο 6 Τροποποίηση του ΝΔ  445/1974 1.  Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΝΔ  445/1974 αντικαθίσταται ως εξής:«α)  Οι  Ανθυπασπισταί  και Υπαξιωματικοί ανεξαρτήτως θεσμού προέλευσης συμπληρούντες τα κάτωθι όρια ηλικίας δύνανται να αποστρατεύονται με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την επέλευση τους, ειδάλλως υποχρεούνται σε τριάντα πέντε (35) έτη παραμονής στο στράτευμα με ιδία δυνατότητα επέκτασης της παραμονής τους για θεμελίωση πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας έως και σαράντα (40) έτη και πάντως μέχρι την συμπλήρωση του 60ου  έτους ηλικίας αυτών (όποιο προκύψει πρώτο):(1) Ανθυπασπισταί Πεντηκοστόν τέταρτον (54).

(2) Υπαξιωματικοί Πεντηκοστόν (50).»

2. Το άρθρο 39Α του ΝΔ  445/1974 καταργείται.  Άρθρο 7 1.  Η παράγραφος 23 του  άρθρου 10  του Ν.  4609/2019 καταργείται. 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι ανωτέρω μονιμοποιημένοι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, με την προηγούμενη  συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή, τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους και επιτυχή φοίτηση σε σχολείο ανθυπασπιστή. Μετά από επιτυχή φοίτηση στο σχολείο ανθυπασπιστή η προαγωγή τους ανατρέχει στον χρόνο πλήρωσης των δύο πρώτων προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου, δίχως αξίωση αναδρομικών αποδοχών.».  3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του ν. 4609/2019 αντικαθίσταται ως εξής:  «2. Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, έχουν καταληφθεί από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας ή/και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως στελέχη Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974,καθώς και η ειδικότερη υποχρέωση υποβολής αίτησης μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη της ισχύος του παρόντος,  για εκείνους που επιθυμούν να τεθούν οικειοθελώς σε αποστρατεία. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι αποστρατεύτηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι την τροποποίηση του παρόντος ή απορρίφθηκε η σχετική αίτησή τους για μετάπτωση σε κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη της ισχύος του τροποποιημένου παρόντος. Σε όσους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) έχει απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του ανθυπολοχαγού, ανακαλείται η διοικητική πράξη της προαγωγής τους και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό που έφεραν πριν από αυτήν και μπορεί να λάβουν αποστρατευτικό βαθμό στο μέλλον. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά το ίδιο θέμα.».Άρθρο 8 1.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2936/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  1. «Για τους αρχιλοχίες οι οποίοι είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι ορίζεται ως αποστρατευτικός βαθμός αυτός του Ανθυπασπιστή.».

Facebook