Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επανέρχεται στο θέμα της στέγασης των στρατιωτικών και των οικογενειών τους στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΑ, ΣΟΜΥ, ΣΟΕΠΟΠ, ΟΣΕΑΑΥ κλπ), οι οποίες έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, έναντι χαμηλού αντιτίμου, λόγω των έντονων αντιδράσεων που υπάρχουν στις τάξεις των συναδέλφων μας για τη διαδικασία διάθεσης τους στο προσωπικό. Ειδικότερα, οι ενστάσεις που κατατίθενται αφορούν τα κριτήρια, βάσει των οποίων γίνεται η παροχή αυτών των διευκολύνσεων ώστε οι τηρούμενες διαδικασίες να καταστούν πιο αξιοκρατικές, επιφέροντας κατά το δυνατόν, δίκαιη αντιμετώπιση των δικαιούχων χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις προέλευσης των στρατιωτικών, το οποίο αποτελεί βασική και απαράβατη αρχή πρόνοιας.

2.  Με την υπάρχουσα κατάσταση, εγείρονται σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξεως, διότι όπως είχε τονίσει η Ομοσπονδία μας και με το (α) σχετικό https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/329-pomens-oikimata-stegasis-stratiotikon, η Στρατιωτική Υπηρεσία είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος φορέας που στις παραμέτρους μοριοδότησης του προσωπικού, δεν συμπεριλαμβάνει ως βασικό κριτήριο – παράμετρος, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (κατά κεφαλήν), που αποτελεί έναν απολύτως αντικειμενικό παράγοντα όντας βασικό κοινωνικό κριτήριο. Επιπρόσθετα η κατ΄ εξαίρεση αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση στέγασης σε στρατιωτικές κατοικίες, πληθώρας κατηγοριών συναδέλφων, όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, αποβαίνει σε βάρος του λοιπού προσωπικού και των οικογενειών αυτού, δημιουργώντας σε βάρος τους δυσμενή διακριτική μεταχείριση και φαινόμενα ευνοιοκρατίας. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, καταλύεται κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, ισότητας και ισονομίας.

3.  Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο στις τάξεις του Στρατού Ξηράς λόγω του διαχωρισμού των οικιών στέγασης σε κατηγορίες προσωπικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των στελεχών ανά κατηγορία προέλευσης δημιουργώντας έτσι περαιτέρω ανισότητες. Αποτέλεσμα αυτού είναι σύμφωνα και με το (β) σχετικό να ορίζεται πολύ περιορισμένος αριθμός Οικημάτων στους χαμηλόβαθμους στρατιωτικούς και ιδιαίτερα στους συναδέλφους μας προέλευσης ΕΠΟΠ.

4.  Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων, η οποία βέβαια διαφέρει μεταξύ των Κλάδων, επιβάλλεται να γίνουν τροποποιήσεις επί του θεσμικού πλαισίου. Η ΠΟΜΕΝΣ με αίσθημα ευθύνης έναντι των μελών της και εκπροσωπώντας το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών, θέτει προς συζήτηση και περαιτέρω διαβούλευση, προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών των Γενικών επιτελείων που καθορίζουν το πλαίσιο στέγασης των Στρατιωτικών.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

α. Η θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου (θετικά μόρια), του Ετήσιου Οικογενειακού  Εισοδήματος, κατά φθίνουσα τάξη αντιστρόφως μεγέθους του εισοδήματος. Π.χ. Για οικογενειακό εισόδημα:

       (1)     Έως   15.000,00 €                                             120  μόρια

       (2)     Από   15.001,00 €    έως   20.000,00 €              100  μόρια

       (3)     Από   20.001,00 €    έως   25.000,00 €                80  μόρια

       (4)     Από   25.001,00 €    έως   29.000,00 €                60  μόρια

       (5)     Από   29.001,00 €    έως   33.000,00 €                50  μόρια

       (6)     Από   33.001,00 €    έως   37.000,00 €                40  μόρια

       (7)     Από   37.001,00 €    έως   40.000,00 €                30  μόρια

       (8)     Από   40.001,00 €    και άνω                                20  μόρια

β. Η καθιέρωση ενιαίας και αναλογικής κλίμακας στο ανάπτυγμα θετικών μορίων που αναλογούν σε κάθε διοικητικό βαθμό, ανά 10 μόρια επιπλέον σε κάθε επόμενο κλιμάκιο, χωρίς συγκλίσεις ή αποκλίσεις ως κάτωθι:

       (1)    Δεκανέας και αντίστοιχοι :                                       20  μόρια

       (2)    Λοχίας – Επιλοχίας και αντίστοιχοι :                        30  μόρια

       (3)    Αρχιλοχίας – Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι :        40  μόρια

       (4)    Ανθυπολοχαγός – Υπολοχαγός και αντίστοιχοι :      50  μόρια

       (5)    Λοχαγός – Ταγματάρχης και αντίστοιχοι :                 60  μόρια

       (6)    Αντισυνταγματάρχης – Σνρχης και αντίστοιχοι :       70  μόρια

       (7)    Ταξίαρχοι και άνω και αντίστοιχοι :                          80  μόρια

γ. Η θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου των ετών υπηρεσίας, υπολογιζόμενων αυτών από το έτος κατάταξης στις τάξεις των Ε.Δ, με στάθμιση 2 θετικών μορίων ανά έτος υπηρεσίας για την επίλυση της ανισότητας που δημιουργούσε η διαδικασία πρόσληψης ή η σχολή προέλευσης των στελεχών. ‘Ητοι:

       (1)    Στρατιωτικός με  6 έτη υπηρεσίας     :                    12 μόρια

       (2)    Στρατιωτικός με 10 έτη υπηρεσίας   :                     20 μόρια

       (3)    Στρατιωτικός με 20 έτη υπηρεσίας   :                     40 μόρια

       (4)    Στρατιωτικός με 26 έτη υπηρεσίας    :                    52 μόρια  κ.ο.κ.

δ. Η κλιμάκωση των συντελεστών στα αναπτύγματα μοριοδότησης, της οικογενειακής κατάστασης. Π.χ.

       (1)    Οικογένεια με ένα τέκνο :                                     20 μόρια,

       (2)    Οικογένεια με δύο τέκνα:                                     40 μόρια,

       (3)    Οικογένεια με τρία τέκνα :                                    80 μόρια,

       (4)    Οικογένεια με τέσσερα τέκνα:                            120 μόρια.

                   Οικογένεια με περισσότερα από τέσσερα τέκνα να λαμβάνει επιπλέον 40 μόρια για κάθε τέκνο μετά από το τέταρτο.

ε. Η θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου της ύπαρξης τέκνου ή τέκνων που  σπουδάζουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) μεταξύ τους, από αυτή που υπηρετεί ο γονέας στρατιωτικός, δίνοντας την δυνατότητα να επιλέγονται με το σύνολο (κατά προτεραιότητα) και όχι κατ’ εξαίρεση, με δικαίωμα στέγασης ενός (1) έτους επιπλέον από τις υπόλοιπες κατηγορίες για κάθε έναν (1) φοιτητή που σπουδάζει σε διαφορετικό μέρος από το μέρος που υπηρετεί ο γονέας του Στρατιωτικός.

στ. Η κατάργηση των πάσης φύσεως κατ΄ εξαίρεσης στέγασης, κατηγοριοποιήσεων κλπ, περιοριζόμενες στις απολύτως αναγκαίες. Π.χ.

            (1)       Συνάδελφοι που επιμελούνται σύζυγο-τέκνο/α ΑΜΕΑ.

            (2)       Μονογονεϊκές οικογένειες (μόνον στην περίπτωση που έχει αποβιώσει ο ένας γονέας).

            (3)       Ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί που καλύπτουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης (πχ. Διοικητές Μονάδων).

            Κάθε άλλη ευαίσθητη κατηγορία (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεικές οικογένειες  που ζουν και οι δύο γονείς), να επιλέγονται με το σύνολο (κατά προτεραιότητα) και όχι κατ’ εξαίρεση, με δικαίωμα στέγασης ενός (1) έτους επιπλέον από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

ζ. Η καθιέρωση συνεχούς στέγασης για τρία (3) χρόνια, για το σύνολο των Στρατιωτικών που διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα στέγασης.

η. Η συμμετοχή εκπροσώπου της πρωτοβάθμιας ένωσης στρατιωτικών   της Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας που εδρεύει η Μονάδα, στην επιτροπή ελέγχου και διαχείρισης των οικημάτων.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Για την περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης των Στρατιωτικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καταθέτει επιπλέον τις παρακάτω σκέψεις- προτάσεις και προτείνει παράλληλα, την σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενη από προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, για την επεξεργασία αυτών των προτάσεων και την κατάθεση ενός πλήρους σχεδίου αντιμετώπισης του θέματος:

α. Την αντιπαροχή εκτάσεων των στρατοπέδων που δεν βρίσκονται  σε λειτουργία, σε κατασκευαστικές εταιρίες, για τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων στις εν λόγω ή σε άλλες περιοχές ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού.

β. Τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου στα στελέχη που υπηρετούν σε περιοχές, που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη οικία και δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

γ. Την αξιοποίηση των κενών και ημιτελών κτιρίων που υφίστανται σε πολλές Στρατιωτικές Μονάδες, με διαμόρφωση αυτών σε κατοικίες στρατιωτικών.

δ. Για κάθε οίκημα που θα αλλάζει χρήση, θα πρέπει να υπάρχει προγενέστερη πρόβλεψη από την υπηρεσία για κατασκευή αντίστοιχου αριθμού οικημάτων (ικανοποιητικού εμβαδού), ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση του διαθέσιμου αριθμού προς στέγαση οικημάτων.

ε. Τη διάθεση μέρους των υπηρεσιακών οικημάτων που διατίθενται για παραθερισμό.

στ. Τη διάθεση χώρων στέγασης κατόπιν μίσθωσης ξενοδοχειακών μονάδων.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook