Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Εκδηλώθηκε πρόσφατα η πρόθεση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ για σύσταση «Σώματος Υπαξιωματικών», με την συνακόλουθη έκδοση εντολής προς διερεύνηση / υποβολή σχετικών προτάσεων από τα υφιστάμενα Γενικά Επιτελεία.

2. Προτάσεις, οι οποίες καλούνται εξαρχής να εμπεριέχουν οροφή ως προς την βαθμολογική εξέλιξη των Υπαξιωματικών (καταληκτικός βαθμός Ανθυπασπιστή) η οποία θα διαφέρει κατά πολύ από την υφιστάμενη (αφού υπάρχει θεσμικά η δυνατότητα για προαγωγή και ένταξη στο Σώμα των Αξιωματικών συγκεκριμένων κατηγοριών Υπαξιωματικών και πάντως υπό προϋποθέσεις).

3. Η σχεδιαζόμενη πρόθεση της σύστασης του εν λόγω Σώματος Υπαξιωματικών, προς κάλυψη των αναγκών άμυνας της χώρας όπως λέγεται – μας βρίσκει αντίθετους, για λόγους οι οποίοι θα εξηγηθούν.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) & (η), τα οποία στο σύνολό τους αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κατηγορίες του ένστολου προσωπικού που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τίθενται σε γνώση σας τα ακόλουθα:

α. Η πολυπληθέστερη κατηγορία ενστόλων που υπηρετεί στις ΕΔ είναι αυτή των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η σταδιοδρομία των οποίων περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Στην μεν πρώτη, σύμφωνα με το (α) σχετικό, υπηρετούν για δέκα εννέα (19) χρόνια ως Υπαξιωματικοί, ενώ στην δεύτερη για δέκα έξι (16) χρόνια ως Αξιωματικοί υπαγόμενοι στο (ε) όμοιο ή για δέκα οκτώ (18) & για δέκα εννέα (19) χρόνια (απλοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ και κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ αντίστοιχα) ως Αξιωματικοί υπαγόμενοι στο (ζ) σχετικό.

Γίνεται πρόδηλα αντιληπτό ότι κάθε απόφοιτος ΑΣΣΥ θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του ενταγμένος στο Σώμα των Υπαξιωματικών, ενώ η ένταξή του στο Σώμα των Αξιωματικών έρχεται καταρχήν ως ΑΝΑΓΚΗ για κάλυψη θέσεων που δεν δύναται το Σώμα των αποφοίτων ΑΣΕΙ να καλύψει λόγω πεπερασμένης διαθεσιμότητας και, κατά δεύτερον ως συνέπεια της αναβαθμιζόμενης εκπαίδευσής τους στις σχολές των ΑΣΣΥ, οι οποίες πλέον είναι τριετούς φοίτησης, έχουν συγκεντρώσει πείρα αρκετών δεκαετιών ικανή να καταρτίζει στελέχη με επάρκεια και αναγνωρίζονται ως Ανώτερης Εκπαίδευσης.

β. Οι Εθελοντές και οι Εθελόντριες των (α) & (β) ομοίων, είναι ήδη Αξιωματικοί (με προγενέστερες αποφάσεις της Πολιτικής Ηγεσίας), αριθμούν σε σύνολο μερικές εκατοντάδες στελέχη, υπάγονται στο (ε) σχετικό, ενώ σε λιγότερο από μια πενταετία θα έχουν αφυπηρετήσει και τα τελευταία.

γ. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του (γ) σχετικού, υπηρετούν για τριάντα (30) χρόνια ως Υπαξιωματικοί και μόλις πέντε (5) ως Αξιωματικοί.

δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) του (στ) ομοίου, υπηρετούν σε όλη την σταδιοδρομία τους ως Υπαξιωματικοί, εξελίσσονται μέχρι και τον βαθμό του Αρχιλοχία, ενώ κατ΄ εξαίρεση προάγονται σε Ανθυπασπιστές (ανδραγαθία).

Η δε πρόβλεψη του νόμου προσδιορίζει την οροφή δυνάμεως του Σώματος των ΕΠ.ΟΠ. σε αυτήν των σαράντα χιλιάδων (40.000) στελεχών. Ο αριθμός τους και μόνο, ως πρόβλεψη του υφιστάμενου νόμου, εάν εφαρμοζόταν πλήρως, θα άγγιζε το 50% της οροφής δυνάμεων στο σύνολο του υπηρετούντος μονίμου προσωπικού στις ΕΔ

ε. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και οι επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να υπηρετήσουν έως και τρία (3) έτη με τον βαθμό που φέρουν (ως επί το πλείστον Υπαξιωματικοί), υπάγονται δε στα (δ) & (η) σχετικά.

5. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, Σώμα Υπαξιωματικών όχι απλώς υπάρχει, αλλά επίσης καταλαμβάνει τα 2/3 τουλάχιστον επί του συνόλου του προσωπικού του στρατεύματος! Αν δε τηρούνταν επακριβώς η πρόβλεψη του (στ) ομοίου, η δύναμη των ΕΠ.ΟΠ. θα ήταν διπλάσια της υφιστάμενης και θα είχαν καλυφθεί τα όποια κενά υπάρχουν στο Σώμα των Υπαξιωματικών.

6. Υπενθυμίζεται ότι η νομοθετική πρόβλεψη για τους ΕΠ.ΟΠ. κάνει λόγω για οροφή 40.000 στελεχών τα οποία «… αναπληρώνονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και για τα Κοινά Σώματα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) … ορίζεται ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών που κατατάσσονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες τους.» Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω θέσεις σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωποπαγείς, ενώ η Πολιτεία έχει υποχρέωση δια των οργάνων της και μέσω προκηρύξεων σε ετήσια βάση να καλύπτει τις υφιστάμενες αποχωρήσεις στελεχών εφόσον έχει ελλείψεις σε χαμηλόβαθμο προσωπικό!

7. Η παρούσα δομή δυνάμεων (για λόγους διαβάθμισης δεν θα εμβαθύνουμε) περιλαμβάνει την αριθμητική ύπαρξη πλέον των δύο (2) εκατοντάδων: Διοικήσεων πάσης φύσεως, Στρατοπέδων, Πολεμικών Πλοίων, Πτερύγων Μάχης, Παρατηρητηρίων κ.α.. Για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω, απαιτούνται Αξιωματικοί σε σημαντικούς αριθμούς οι οποίοι είναι αδύνατο να καλυφθούν από το υφιστάμενο δυναμικό αποφοίτων ΑΣΕΙ. Το κενό αυτό αναπληρώνεται από τους Αξιωματικούς ΑΣΣΥ και τους Αξιωματικούς εξ Εθελοντών. Μάλιστα, ούτε αυτοί είναι αριθμητικά αρκετοί για την κάλυψη των αναγκών σε Αξιωματικούς, και προς πλήρωση των υφιστάμενων αναγκών, τα Γενικά Επιτελεία έχουν εκδώσει διαταγές με τις οποίες αναγνωρίζουν στις υφιστάμενες Διοικήσεις τους το δικαίωμα να αναθέτουν καθήκοντα Αξιωματικών σε Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς!

8. Η υφιστάμενη κρίση υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει επί δεκαετίες η χώρα μας, οι αναβολές λόγω σπουδών των υποψηφίων προς κατάταξη κληρωτών αλλά και οι  κατά καιρούς ευνοϊκές ρυθμίσεις που εισάγονται στην ΒτΕ για τους «αντιρρησίες συνείδησης» και οι οποίες εν τέλει ενθαρρύνουν την «εναλλακτική θητεία», λόγω του συνεπαγόμενου κενού που επιφέρουν στις κατατάξεις κληρωτών, έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση με πρόσθετα καθήκοντα του αμέσως επόμενου ιεραρχικά θεσμού, δηλαδή αυτόν των ΕΠ.ΟΠ., -ο οποίος είναι ήδη αριθμητικά λειψός-. Κατά ανάγκη, τα στελέχη του θεσμού αυτού απασχολούνται με δραστηριότητες κληρωτών και κατ΄επέκταση δεν επαρκούν ως δυναμικό για τα καθήκοντα για τα οποία εξαρχής έχουν προσληφθεί, δίδοντας την ψευδαίσθηση πως υπάρχει θέμα μόνο υποστελέχωσης σε χαμηλόβαθμα στελέχη, ενώ στην πράξη η κύρια γενεσιουργός αιτία του προβλήματος είναι και ο χαμηλός κύκλος προσέλευσης κληρωτών συν το περιορισμένο εύρος θητείας αυτών.

9. Σώμα Υπαξιωματικών, κατά το πνεύμα της εξαγγελθείσας πρωτοβουλίας του ΥΕΘΑ και ταυτόχρονη ύπαρξη σχολών ΑΣΣΥ, οι οποίες θα εκπαιδεύουν για τρία και πλέον έτη στελέχη με προοπτική ανέλιξης μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, κατά την γνώμη μας δεν μπορεί να υπάρξει, εκτός και «ο μη γένοιτο» ο αντικειμενικός σκοπός ακούει σε αυτήν την πρόθεση κατάργησης των σχολών!

10. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτού του σχεδίου υποβάθμισης των σχολών ΑΣΣΥ, αφενός για ευνόητους λόγους θα καταρρεύσει το επίπεδο των εισαχθέντων σε αυτές τις σχολές (η συνέπεια θα φανεί χρόνια αργότερα επί τω έργω, με ότι επιφυλάσσει αυτό για την Εθνική Ασφάλεια), αφετέρου ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο επί δεκαετίες στηρίζεται στα τμήματα των ΑΣΕΙ & των ΑΣΣΥ, είναι δοκιμασμένο, επιτυχημένο, – με ανάγκη πάντως βελτίωσης της εκπαίδευσης του προσωπικού – και συνεπικουρούμενο από θεσμούς όπως οι Εθελοντές, οι ΕΜΘ, οι ΕΠ.ΟΠ. & οι ΟΒΑ, ξαφνικά και εν μέσω τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών στην γειτονία μας, μοιάζει να απαξιώνεται, την στιγμή που κατά γενική ομολογία θα έπρεπε κατά κόρον να λαμβάνονται μέτρα Διοικητικής Μέριμνας με σκοπό την ανακούφιση και την τόνωση του ηθικού των στελεχών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

11. Η Ομοσπονδία μας, καλεί την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία σε ουσιώδη διάλογο. Επισημαίνει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετό για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων σε χαμηλόβαθμο προσωπικό, -απλώς δεν τηρείται-, ότι αυτό που χρειάζονται πρωτίστως οι Ένοπλες Δυνάμεις σε επίπεδο προσωπικού είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το (θ) όμοιο, -όπως ήδη σας έχουμε προτείνει-, καθώς και  ότι απαιτείται στροφή της υφιστάμενης πολιτικής του αρμόδιου Υπουργείου προς την κατεύθυνση της αναπτέρωσης του ηθικού του προσωπικού με απτά μέτρα Διοικητικής Μέριμνας, τα οποία πολλάκις έχουμε θίξει και αναδείξει.

12. Εισηγητής θέματος: Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Λέντζιος ΠΝ, τηλ. 6958471300.

13. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook