Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 10 του (α) σχετικού, με την εισαγωγή του νέου τύπου πτυχίων ιπτάμενων πληρωμάτων κατά EASA Part FCL, τα Κράτη Μέλη υποχρεώθηκαν στην αναγνώριση των γνώσεων, της εμπειρίας και των ικανοτήτων που αποκτούνται από τα στελέχη των Ε.Δ των Κρατών Μελών κατά την διάρκεια της θητείας τους.

2. Στις 27 Νοεμβρίου του 2017 συνήφθη Ειδικός Διακανονισμός μεταξύ ΓΕΕΘΑ και ΥΠΑ, ο οποίος ρύθμιζε τον τρόπο απονομής πτυχίων Πολιτικής Αεροπορίας για τους χειριστές των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Διακανονισμός αυτός παρά το ότι αποτέλεσε μια βάση για τον εναρμονισμό με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του (α) σχετικού, περιείχε νομικές ατέλειες, παραλήψεις, αλλά και καταχρηστικά υπέρμετρες απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίων κατά Part FCL.

3. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να αφήνει δεκάδες συναδέλφους μας χωρίς δυνατότητα έκδοσης πτυχίου χειριστή, αλλά να εκπέσει νομικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια, τα οποία κατέστησαν τον διακανονισμό ανενεργό. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι η μη ύπαρξη δυνατότητας έκδοσης πτυχίων χειριστή, παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του (α) σχετικού.

4. Η αναγνώριση επαγγελματικών ικανοτήτων όπως αυτή της ικανότητας χειρισμού αεροσκαφών της Πολιτικής Αεροπορίας, αποτελεί στοιχείο που ανάγεται στην προσωπική σφαίρα των στελεχών, καθώς οι γνώσεις και η εμπειρία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας του ατόμου. Επίσης, η κατοχή πτυχίου χειριστή αεροσκαφών αποτελεί σαφή προαγωγή εργασιακών, πιθανόν και οικονομικών συμφερόντων.

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,        

5. Για τους παραπάνω λόγους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του (β) σχετικού, στο οποίο συμπεραίνεται σαφώς η συνάφεια των ανωτέρω ζητημάτων με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας μας, καθώς επίσης και για την παροχή δυνατότητας συλλογικής έκφρασης από πλευράς των στελεχών σε ένα μη υπηρεσιακό ζήτημα, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας μας στην συγκροτούμενη Επιτροπή για την δημιουργία νέου Διακανονισμού θέματος.

       Μετά τιμής
          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook