Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Με τα σχετικά (α), (β), (γ), (δ) & (ε) τίθενται μεταξύ άλλων, ειδικές ρυθμίσεις για τον θεσμό των μονιμοποιημένων Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ). Με το σχετικό (ε) τροποποιήθηκε το σχετικό (δ) κατά το μέρος που αφορά τις προϋποθέσεις προαγωγής των Ε.Μ.Θ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Προβλέφθηκε δε: «… 4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του Ν.Δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.»

2. Με το σχετικό (στ) το ΓΕΣ καλεί τις υφιστάμενες Διευθύνσεις του όπως προβούν στους ανάλογους ελέγχους, ούτως ώστε να διακριβωθεί –με βάση τις ήδη κείμενες διατάξεις για τους Ανθυπασπιστές από παραγωγικές σχολές (ΑΣΣΥ)- ποιοι έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να προαχθούν στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Πέραν της 30ετούς υποχρεώσεως υπηρεσίας από την κατάταξη τους, την συμπλήρωση επίσης πέντε (5) ετών στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, ορίζεται επιπρόσθετα η υποχρέωση φοίτησης σε επικείμενο σχολείο Ανθυπασπιστή αλλά και ο έλεγχος συμπληρώσεως απαιτούμενου χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στον βαθμό του Ανθυπασπιστή (14 μήνες / ως εφαρμόζεται στους εξ ΑΣΣΥ Ανθυπασπιστές). Επισημαίνεται δε (από το ΓΕΣ) ότι η προαγωγή όσων στελεχών πληρούν ήδη την πρόβλεψη του νόμου, δεν θα λογίζεται αναδρομικά από τον χρόνο αυτής της πληρώσεως, αλλά από την έναρξη ισχύος του σχετικού (ε).

3. Τονίζεται ότι, ο Νομοθέτης, κατά ρητή δήλωσή του (Αιτιολογική Έκθεση Άρθρο 4 του ν. 4609/2019) προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της διαφορετικής και άνισης μεταχείρισης των Ε.Μ.Θ. σε σχέση με τις Εθελόντριες Αξιωματικούς που κατετάγησαν βάσει του σχετικού (ζ) και διέπονται σταδιοδρομικά από τις ευεργετικές μέριμνες του άρθρου 13, του σχετικού (η), προέβλεψε μερική «αποκατάσταση» των πρώτων μέσω της προαγωγής τους στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και την λήψη αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού.

4. Οι παραπάνω μέριμνες, -όπως περιγράφονται στην παράγραφο (3)-, κατά πρώτον, εφόσον δεν έχουν αναδρομικότητα (όπως ερμηνεύει το ΓΕΣ) και κατά δεύτερον αφού υποχρεώσουν στελέχη Ε.Μ.Θ. να μετατεθούν, -ευρισκόμενα ήδη πέριξ των τριανταπέντε (35) ετών υπηρεσίας-, με σκοπό την συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου υπηρεσίας στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, επιφέρουν την «φαλκίδευση» της ευεργετικής πρόθεσης του Νομοθέτη και ενεργοποιούν μια σειρά από ατραπούς οι οποίες ενδεχομένως να απομακρύνουν τα εν λόγω στελέχη από την υλοποίηση της σχετικής προσδοκίας προαγωγής τους. Καθώς, ο οιοσδήποτε μετά το τριακοστό πέμπτο έτος πραγματικής υπηρεσίας –υπό προϋποθέσεις,- δύναται να τεθεί ανά πάσα στιγμή εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Για τους παραπάνω λόγους καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, να συνεργαστεί μαζί μας με στόχο την επαναρύθμιση των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να υλοποιηθεί δίχως κωλύματα η πραγματική πρόθεση του Νομοθέτη, δηλαδή η ευεργετική αντιμετώπιση των Ε.Μ.Θ. ως προς την προαγωγή των τελευταίων στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

6. Εισηγητής θέματος, Γραμματέας θεμάτων Ε.Μ.Θ. : Αρχισμηνίας Αριστείδης Κασιδόπουλος, τηλ. 6983509047.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού: Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπαθανασίου, τηλ. 6937023598.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook